REGULAMIN SERWISU

Wika-key.com

 

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).
 2. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu niezgodności Towaru z Umową.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która może również zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być także Konsument.
 5. Sprzedawca:

WIKA s.c. Przemysław Wilkosz, Anna Karbowska – Wilkosz

tel.: + 48 506 146 013

e-mail: wika-key@wika-key.com

NIP 8941598993

REGON 932133308

 1. Adres siedziby Sprzedawcy:
 2. Malownicza 35, 55-040 Tyniec Mały
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: wika-key.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar.
 4. Umowa sprzedaży na odległość/ Umowa – umowa sprzedaży Towaru /świadczenia usług, zawierana za pośrednictwem Serwisu.
 5. Towar – rzecz ruchoma, którą Użytkownik może nabyć w Serwisie.
 6. Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie Serwisu.
 7. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 8. Formularz zamówienia – udostępniana przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 9. Formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura dokonywania zwrotów;
 10. Formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę dla Użytkownika elektroniczna procedura składania reklamacji;
 11. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisku “Kupuję i płacę” traktowane jako złożenie przez Użytkownika wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży na odległość.
 12. Konto – zbiór danych przechowywanych w Serwisie oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, za pośrednictwem którego Użytkownik może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie – anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis polegają na umożliwieniu:
  • prowadzenia Konta w Serwisie,
  • Użytkownikowi zapoznania się z ofertą sprzedaży Towarów od Sprzedawcy,
  • zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą,
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji, np. Firefox, Chrome, Internet Explorer, posiadania konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze oraz posiadania dowolnego programu do przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Zamieszczone na stronach Serwisu treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Użytkownika zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Użytkownik może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorów telekomunikacyjnych) z tytułu korzystania przez Użytkownika z dostępu do Internetu, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u operatorów telekomunikacyjnych, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy z tytułu korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu w przypadku zaistnienia problemów technicznych z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej.

§ 3. Rejestracja Konta

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja Konta jest możliwa poprzez wykonanie następujących czynności:
  • podanie przez Użytkownika adresu e-mail, loginu oraz ustanowienie hasła, a w przypadku Konta firmowego również nazwy i NIP,
  • zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz akceptacja ich postanowień,
  • potwierdzenie woli rejestracji Konta przy użyciu przycisku „Zarejestruj konto”.
 3. W ramach rejestracji Użytkownik podaje niezbędne dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i zapewnia, że są zgodne z prawdą.
 4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą rejestrację.
 5. W chwili nadania Użytkownikowi dostępu do Konta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument, a także Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym mogą od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
 6. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Serwisu na osobę trzecią, naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zgody Sprzedawcy.

§ 4. Zamówienia

 1. Zamówienie w Serwisie można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, utrzymywane do momentu realizacji umowy lub usunięcia danych z systemu przez Sprzedawcę.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, w jakiej cenie i w jakich ilościach Użytkownik chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Użytkownik podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie w Formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Kupuję i płacę”.
 5. Wysłanie przez Użytkownika Formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedawcę Formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Użytkownikowi komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Użytkownik otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Użytkownik otrzyma również Regulamin oraz pouczenie co do sposobu i skutkach odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1).
 8. Dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z jego zamówieniem ani zarezerwowaniem, co oznacza, że dopóki nie zostanie on prawidłowo zamówiony przez Użytkownika, może zostać zamówiony i zakupiony przez innego Użytkownika.
 9. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika oraz jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę nie jest możliwa edycja zamówienia ani jego anulowanie za pośrednictwem Serwisu. W celu dokonania zmiany, względnie jego anulowania, konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą na wskazane w serwisie dane kontaktowe do czasu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia.
 10. W przypadku anulowania zamówienia przez Użytkownika, Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 11. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 5. Płatność

 1. Ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które w przypadku płatnej dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 2. Informacja o całkowitej kwocie zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, o ile kosztami dostawy obciążony jest Użytkownik, jest każdorazowo widoczna w Serwisie przed dokonaniem zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę. Faktura przesyłana jest po dokonaniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 4. Serwis oferuje możliwość dokonania płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 5. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Formularzu zamówienia.
 6. Aktualnie dostępne sposoby płatności określone są w Serwisie.
 7. Sprzedawca, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 t.j., z późn.zm.) oświadcza, że nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ww. ustawy.

§ 6. Dostawa

 1. Na Formularzu zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Użytkownika.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Użytkownika będącego Konsumentem lub Osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – brak odbioru traktowany jest jako odstąpienie od umowy sprzedaży w rozumieniu Regulaminu. Przepisy § 7 i 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. Koszty wysyłki i zwrotu Towaru ponosi przedsiębiorca.
 4. W sytuacji wskazanej w ust. 3, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Użytkownikowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Użytkownika Towar pomniejszoną o koszty wysyłki i zwrotu Towaru, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są w Serwisie.

§ 7. Odstąpienie od umowy – Formularz zwrotu

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §§ 7 i 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedawca zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w ust. 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego – co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Serwisie zakup Towaru miał charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu – nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy – nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru – Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy – Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) – ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. Oświadczenie Konsumenta lub Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującej zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od Umowy, w szczególności osoba składająca oświadczenie może:
  • skorzystać z formularza zwrotu dostępnego w Serwisie.
  • odstąpić od Umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 – wysyłając go na adres siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób wskazany w pkt 1 i 2.

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
   • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy (§ 4 ust. 7 Regulaminu).
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej wskazanej w § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. do Umów:
  • których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Użytkownika lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • których przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  • których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

§ 8. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi/ Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującej zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia:
  • zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument;
  • jeżeli Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) celem realizacji prawa do odstąpienia – skorzysta z Formularza zwrotu – środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez składającego oświadczenie o odstąpieniu rachunek bankowy.
 2. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi lub Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującej zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje), że sam odbierze od niego Towar. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji – Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar zwracany należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument lub Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym (jeśli prawo do odstąpienia jej przysługuje) jest odpowiedzialny/-a za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 9. Reklamacje (konsumenci i przedsiębiorcy)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodny z Umową i jest odpowiedzialny względem Konsumentów za zgodność zakupionego Towaru z Umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się również do Osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze dokonujące zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedawca zweryfikuje czy reklamacja złożona przez Osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się w szczególności poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację:
  • za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego;
  • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wika-key@wika-key.com.
 7. Kroki jakie musi podjąć Konsument celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, wskazane są na poszczególnych etapach w Formularzu reklamacyjnym, tj.:
  • wybór zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  • wybór Towarów z zamówienia, które są reklamowane,
  • wybór sposobu zwrotu Towaru do Sprzedawcy,
  • wybór miejsca, do którego zostanie wysłana przesyłka z reklamowanym Towarem,
  • podsumowanie reklamacji – pobranie formularza reklamacyjnego.

W zgłoszeniu należy określić niezgodność, jaką zdaniem Konsumenta, Towar posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną niezgodność.

 1. W ramach reklamacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
  • naprawy lub wymiany Towaru;
  • obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 4. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9 powyżej;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 10-11 powyżej;
  • brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6 powyżej;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 8. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 9. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 9-18 powyżej.
 12. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do kupujących będących przedsiębiorcami. Wyłączenie nie dotyczy Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym.
 13. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 14. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym Trwałym Nośniku oświadczenie o:
  • właściwym dla niego podmiocie uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów,
  • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz innych treści zamieszczonych na stronie Serwisu w tym ich udostępnianie w Internecie lub wykorzystywanie ich w celach marketingowych lub handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie lub prawa przemysłowe.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2023r.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia, chyba że zmiana jest związana z dostosowaniem postanowień Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa – wówczas zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym w tych przepisach. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym na stronie Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników posiadających Konto, także w drodze korespondencji przesyłanej na adresy e-mail tych Użytkowników. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w § 3 ust. 6 Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.
 5. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 6. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl . Wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca informuje, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

Załącznik 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 • Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje Konsumentowi.

Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje również Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu o charakterze niezawodowym, tj. gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

 • w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 • w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
 • w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. WIKA s.c. Przemysław Wilkosz, Anna Karbowska – Wilkosz, Malownicza 35, 55-040 Tyniec Mały, tel.: + 48 506 146 013, e-mail: wika-key@wika-key.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Mogą Państwo również wypełnić Formularz zwrotu dostępny w Serwisie Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy – uprawnieni jesteśmy do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Zwracaną rzecz prosimy odesłać na adres: „WIKA s.c. Przemysław Wilkosz, Anna Karbowska- Wilkosz, ul. Malownicza 35, 55-040 Tyniec Mały” niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Załącznik 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(WZÓR)

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

Adresat:

WIKA s.c. Przemysław Wilkosz, Anna Karbowska-Wilkosz

 1. Malownicza 35

 55-040 Tyniec Mały

e-mail: wika-key@wika-key.com

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż jestem Konsumentem/osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, a zawarta przeze mnie umowa nie ma charakteru zawodowego(*).

 

Data zawarcia umowy/odbioru(*): …….………………………………………………………………….

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………….

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………..……..

Numer konta bankowego do zwrotu środków:

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Podpis: …………………………………………………………………………………………………..

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 

(*) niepotrzebne skreślić.