Reklamacje (konsumenci i przedsiębiorcy)

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodny z Umową i jest odpowiedzialny względem Konsumentów za zgodność zakupionego Towaru z Umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się również do Osób fizycznych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze dokonujące zakupu o charakterze niezawodowym.
 3. Sprzedawca zweryfikuje czy reklamacja złożona przez Osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się w szczególności poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację:
  • za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego;
  • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wika-key@wika-key.com.
 7. Kroki jakie musi podjąć Konsument celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, wskazane są na poszczególnych etapach w Formularzu reklamacyjnym, tj.:
  • wybór zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
  • wybór Towarów z zamówienia, które są reklamowane,
  • wybór sposobu zwrotu Towaru do Sprzedawcy,
  • wybór miejsca, do którego zostanie wysłana przesyłka z reklamowanym Towarem,
  • podsumowanie reklamacji – pobranie formularza reklamacyjnego.

W zgłoszeniu należy określić niezgodność, jaką zdaniem Konsumenta, Towar posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną niezgodność.

 1. W ramach reklamacji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
  • naprawy lub wymiany Towaru;
  • obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 4. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 9 powyżej;
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 10-11 powyżej;
  • brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  • brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 6 powyżej;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 7. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 8. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 9. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 9-18 powyżej.
 12. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do kupujących będących przedsiębiorcami. Wyłączenie nie dotyczy Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym.
 13. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 14. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym Trwałym Nośniku oświadczenie o:
  • właściwym dla niego podmiocie uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów,
  • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.